Archive for Karma

Karma – Crime, Passion, Reincarnation (2009)

Part 1
Part 2
Part 3
Part 4

Starring:

Alma Saraci … Anna
Carlucci Weyant … Vik
Vijayendra Ghatge … Ranvir
DJ Perry … Khushroo
Shanda Renee … Elizabeth
Claudia Ciesla … Linda
Smita Hai … Reshma Bai
Sehban Azim … Rocky
Farzil Pardiwalla … Tikku
Raja Kapssey … Shankar
Nirav Soni … Shankar Jr

Director:

M.R. Shahjahan